ทำไม ต้องดูแลและตรวจสุขภาพช่องปาก สาเหตุหลักที่ต้องมีการรณรงค์และแนะนำ การดูแลสุขภาพฟัน อันเนื่องจากการประชุมทันตแพทย์โลก กรมอนามัยได้ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการปราศจากฟันผุในอนาคต โดยประเทศต่างๆ จะร่วมกันรณรงค์กันให้ความรู้และทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องวิทยาการในปัจจุบัน ที่มั่นใจได้ว่าโรคฟันผุป้องกันได้ ในปัจจุบันคนไทยยังมีปัญหาโรคฟันผุและปริทันต์มาก เด็กไทยมีฟันผุร้อยละ 60 ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ฟันผุร้อยละ 80 และขณะนี้ประชากรทั่วโลกมีฟันผุ 5.4 พันล้านคน หรือประมาณ ร้อยละ 80

ดังนั้น การตรวจสุขภาพช่องปาก เป็นสิ่งที่สำคัญ การไปพบทันตแพทย์ครั้งแรกเพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปาก ทันตแพทย์จะสอบถามอย่าง
ละเอียดถึงประวัติทางสุขภาพของคุณ ให้คุณแจ้งทางคลินิกทันทีหากสภาวะทางร่างกายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไป
การเข้าพบทันตแพทย์ส่วนใหญ่ควรเข้าตรวจเช็คสุขภาพ และตรวจเป็นประจำ (ทุกๆ 6 เดือน) จะช่วยให้ฟันของคุณอยู่ในสภาพที่สะอาด มีฟันที่แข็งแรงอยู่กับคุณไปนานเท่านานนอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่อีกด้วย

การตรวจสุขภาพฟันที่ดี

ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากของคุณอย่างละเอียด มองหาสัญญาณของโรคและปัญหาอื่น ๆเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้ลุกลามรุนแรงขึ้น เป้าหมายก็เพื่อให้สุขภาพช่องปากของคุณ แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเมื่อพบทันตแพทย์จะระบุและแก้ไขปัญหาเสียตั้งแต่เนิ่น ๆ
การทำความสะอาดตรวจเช็คอย่างทั่วถึง

การเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพไม่ว่าจะจากทันตแพทย์ หรือจากผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปาก จะรวมไปถึงการทำความสะอาดช่องปากทั้งหมดด้วย ผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปากจะใช้เครื่องมือชนิดพิเศษเพื่อขูดและทำความสะอาดบริเวณใต้ขอบเหงือก เพื่อขจัดคราบพลัคและคราบหินปูนที่ก่อตัวขึ้น ซึ่งคราบเหล่านี้สามารถทำให้เกิดโรคเหงือก ฝันผุ กลิ่นปาก และปัญหาอื่นๆได้ ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสุขลักษณะช่องปากอาจจะขัดและเคลือบฟัน หรือแนะนำการดูแลป้องกันในแต่ละรายต่างกัน

การตรวจสอบอย่างละเอียดในช่องปาก

ทันตแพทย์จะทำการตรวจเช็คสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากของคุณอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาสัญญาณการเกิดโรคและปัญหาต่างๆ เป้าหมายของทันตแพทย์ก็คือการช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่จะรุกลามใหญ่โต ซึ่งวิธีนี้ก็คือการตรวจหาปัญหาให้พบและรีบทำการรักษาให้ทันท่วงที

การเอ็กซ์เรย์

ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณเอ็กซ์เรย์ฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ ความเสี่ยงในการพบปัญหาสุขภาพในช่องปากจากการตรวจครั้งแรก การเอกซ์เรย์สามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เช่น ฟันคุด ฝีที่รากฟัน กระดูกขากรรไกรเสียหาย ซีสหรือเนื้องอก และฟันผุระหว่างฟัน แต่หากคุณตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งทันตแพทย์ ทันที

อย่างลืมนะครับ นอกจากการแปลงฟันและดูและโดยปกติแล้ว ทุกๆ 6เดือนควรพบแพทย์ เพื่อการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ในทุกช่วงวัยของชีวิต เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากรวมถึงโรค ติดต่อเรื้อรังด้วย